Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Handel wirtualnymi walutami dozwolony tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru

Rynek kryptowalut nadal nie jest w pełni uregulowany przez krajowe i europejskie prawo. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w obowiązujących przepisach, które mają na celu między innymi uregulowanie rynku walut wirtualnych.

Obowiązek rejestracji działalności w zakresie walut wirtualnych

Zgodnie z proponowanym w nowelizacji art. 129n ust. 1 działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana przez:
1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub uprawnieni do reprezentacji spółki lub członkowie organów zarządzających, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rejestracja działalności, to niejedyny wymóg

Jak wskazano w art. 129o ust. 1 projektu nowelizacji, osoby fizyczne, o których mowa w art. 129n, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku:
1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub
2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych – potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Wpis do rejestru tylko w formie elektronicznej

Z dniem 1 lipca 2021 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów i Polityki Regionalnej w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, wniosek jest składany na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy użyciu usługi online udostępnionej pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 roku.

Cała treść projektu ustawy dostępna jest pod adresem:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/16319EB2BF138A81C1258668004F248C/%24File/909.pdf

Cała treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//577/12348750/12800702/12800703/dokument511493.pdf

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.