Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Faktury tylko do paragonów ze wskazanym NIP nabywcy- problemy praktyczne

Od 1 stycznia 2020 roku podatnik, który będzie chciał uzyskać fakturę do paragonu będzie miał taką możliwość tylko w przypadku, gdy paragon ten będzie zawierał jego NIP. Regulacje te obowiązują od niedawna w związku z tym podatnicy napotykają szereg problemów praktycznych, które spróbujemy rozwiązać w niniejszym wpisie.

Co zrobić, gdy NIP nabywcy jest wpisany nieprawidłowo?

Jak stanowi § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
-błędnie zewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);
-krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.
Powyższe oznacza, że w przypadku nieprawidłowego wpisania NIP nabywcy możliwa jest korekta paragonu w drodze ujęcia w ewidencji pomyłek błędnie wystawionego paragonu i wystawienie nowego paragonu.

Czy na paragonie jest wymagany NIP, jeśli fakturę do niego chce otrzymać nabywca zarejestrowany poza granicami Polski?

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
W wyżej cytowanym przepisie ustawodawca wskazuje, że na paragonie powinien być NIP podatnika podatku, czyli polskiego podatnika VAT oraz podatnika podatku od wartości dodanej, czyli podatników zarejestrowanych do VAT w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przepis ten nie przewiduje jednak sytuacji, gdy nabywcą będzie podatnik, którego firma jest zarejestrowana poza Unią Europejską. Oznacza to, że w przypadku gdy nabywca ma zarejestrowaną firmę w Unii Europejskiej faktura będzie wydana tylko do paragonu, który będzie zawierał jego numer VAT. W odniesieniu do przedsiębiorcy zarejestrowanego w państwie spoza Unii Europejskiej numer VAT na paragonie nie jest wymagany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy sprzedaż dla osoby fizycznej można zewidencjonować jedynie za pomocą faktury?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem istnieje ustawowy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej. Nawet jeśli osoba fizyczna życzy sobie fakturę podatnik powinien zewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej, a następnie wydać fakturę, która nie będzie zawierała NIP nabywcy.

Czy za niestosowanie się do nowych regulacji grożą sankcje?

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Ustęp 6 tego samego artykułu stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.