Księgowość, prawo, doradztwo, networking

EXIT TAX- opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów z niezrealizowanych zysków powstałych przy zmianie rezydencji podatkowej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do obu ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT) nowy podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków nazwany jako exit tax.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od niezrealizowanych zysków?

Zgodnie z art. 30da ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
-przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu,
-zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania (siedziby lub zarządu w przypadku podatników CIT) do innego państwa.

Czym jest dochód z niezrealizowanych zysków?

Zgodnie z przepisami obu ustaw dotyczących opodatkowania dochodu,
dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową. Podstawą opodatkowania jest więc suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Natomiast w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Jakie są stawki podatku dochodowego od niezrealizowanego zysku?

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca wprowadził dwie stawki tego podatku:
-3% podstawy opodatkowania, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku,
-19% podstawy opodatkowania, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku.
W odniesieniu do podatników podatku dochodowego osób prawnych stawka podatku wynosi 19%.

Obowiązki dokumentacyjne w podatku dochodowym od niezrealizowanych zysków?

Powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. exit tax powoduje obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z tego tytułu, oraz wpłacania w tym samym terminie należnego podatku. Podatnicy, którzy w ciągu 5 lat ponownie przeniosą do Polski dany składnik majątku, lub na nową ustanowią rezydencję podatkową w Polsce będą mogli ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku.

Co podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od niezrealizowanych zysków?

Zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków:
-składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom równoważnym do organizacji, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub majątku tej organizacji,
-składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 12 oraz art. 17 CIT i art. 21 i 24 PIT, nie mają zastosowania do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.