Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ewidencja gruntów i budynków i jej znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Co znajduje się w ewidencji gruntów i budynków?

Elementy składowe ewidencji gruntów i budynków zostały wskazane z art. 20 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z tym przepisem ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
-gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
-budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
-lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
-właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
*nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
*gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania,
-miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa powyżej,
-informację o wpisaniu do rejestru zabytków,
-informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody,
-wartość katastralną nieruchomości,
-informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Ewidencja gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, podstawą wymiaru podatków i świadczeń są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jest ona bowiem urzędowym i wiążącym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach podatkowych i od reguły tej nie przewidziano żadnych wyjątków. Oznacza to, że przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego, organy nie mogą stosować innej podstawy wymiaru niż wynikająca z ewidencji. Stanowisko to jest gruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 25 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1291/09), podobnie jak pogląd, że dane zawarte w ewidencji mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.