Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Eksport towarów- warunki do zastosowania zerowej stawki podatku VAT

Czym jest eksport towarów?

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega eksport towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, ilekroć w ustawie mowa jest o eksporcie towarów -rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych
-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.
Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku eksportu?
Podstawą opodatkowania w przypadku eksportu jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Kiedy można zastosować 0% stawkę podatku?

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty potwierdzają wywóz towarów?

Dokumentem potwierdzającym wywóz towarów jest w szczególności:
-dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu,
-dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
-zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.
Należy zaznaczyć, że zastosowany na wstępie tego punktu zwrot „w szczególności” oznacza, że katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów jest otwarty.

W jakim terminie należy rozliczyć dokonaną transakcję na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Podatnik, który chce skorzystać z zerowej stawki podatku VAT w przypadku eksportu powinien rozliczyć tę transakcję w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów. Jeżeli jednak, przed upływem terminu do złożenia deklaracji rozliczeniowej, podatnik nie otrzymał dokumentu, który stwierdza wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, transakcji tej nie wykazuje za dany okres rozliczeniowy, lecz dopiero w okresie następnym, pod warunkiem że otrzymał on jeden z wyżej wskazanych dokumentów przed upływem terminy do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.
Istotne jest to, że jeżeli podatnik nie otrzyma jednego z wyżej wymienionych dokumentów w tych terminach (w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym), wówczas podatnik jest obowiązany zastosować stawki właściwe dla dostawy danego towaru na terytorium kraju. Jeżeli jednak podatnik w późniejszym terminie otrzyma taki dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE jest uprawniony do dokonania korekty podatku należnego za ten okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.