Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Dotychczasowe rozwiązania wprowadzone przez ZUS w związku z epidemią koronawirusa (opieka na dziecko, odroczenie zobowiązań wobec ZUS

Tak zwana „tarcza antykryzysowa” została uchwalona przez Sejm. Aby weszła w życie musi zostać zaakceptowana przez Senat i podpisana przez Prezydenta. Dopóki to nie nastąpi trudno dywagować, jaki ostatecznie kształt przybiorą rozwiązania proponowane przez Państwo dla przedsiębiorców. W niniejszym wpisie przedstawimy Państwu już istniejące rozwiązania, z których można skorzystać.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku żłobka, klubu dziecięcego przedszkola lub szkoły

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
-opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
-są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
Aktualnie rodzice i opiekunowie prawni mogą skorzystać z drugiego okresu przyznawania zasiłku opiekuńczego, który rozpoczął się 25 marca i będzie trwał maksymalnie 14 dni. Istotne jest to, że świadczenie może zostać udzielone jednemu z rodziców. Nie przysługuje w sytuacji, gdy jeden z opiekunów aktualnie nie pracuje lub jedno z rodziców przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim i jest w stanie zająć się dzieckiem.
Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy chcą sprawować opiekę nad dzieckiem w czasie zamknięcia placówek oświatowych.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku i aby go uzyskać pracownik lub zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.
Wykaz niezbędnej dokumentacji w sprawie uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033

Odroczenie/ zawieszenie zobowiązań wobec ZUS

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Warto przy tym zaznaczyć, że od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Jednakże, co istotne jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych Ordynacji podatkowej. W przypadku odroczenia płatności składek, lub rozłożenia ich na raty Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ponadto na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja o specjalnych rozwiązaniach wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z zamieszczonymi tam informacjami przedsiębiorca ma możliwość skorzystać z uproszczonych form pomocy:
-odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
-zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
Wzory wniosków, wraz z listą niezbędnych załączników są dostępne pod adresem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:
-pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
-zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
-osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.
Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej znajdują się na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi specjalistami z zakresu kadr i płac, którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą uzupełnić potrzebną dokumentację.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.