Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Dotacje na ekologiczne samochody skorzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym

Już w lutym 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika ona z podpisanej dnia 28 stycznia 2020 roku przez Prezydenta ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jakie nowości w zakresie nabywania ekologicznych samochodów czekają podatników?

W obu ustawach dotyczących podatku dochodowego w części dotyczącej zwolnień podatkowych ustawodawca przewidział dodanie punktów, zgodnie z którymi zwolnieniu z podatku dochodowego będą podlegać świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą wypłacane dotacje powstał w lipcu 2018 roku i jest on dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym.

W jakiej wysokości są dotacje?

Szczegółowe kwoty dotacji zostały ujęte przez ustawodawcę w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej lub osób fizycznych w jednym naborze wynosi:
1) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 37 500 zł,
2) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych napędzanego wodorem – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 000 zł.
Przy czym należy wskazać, że:
Wsparcie zakupu pojazdu, o którym mowa pkt 1, może być udzielone, jeżeli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł. Wsparcie zakupu pojazdu, o którym mowa w ust.2, może być udzielone, jeżeli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 300 000 zł.
Wsparcia zakupu pojazdów udziela się jednokrotnie w danym naborze dla jednej osoby fizycznej lub osób fizycznych. Ponadto wsparcia nie udziela się, jeżeli na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie zostało udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc skorzystać z dotacji?

Ustawodawca wskazuje, że wniosek o udzielenie wsparcia musi zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych,
2) adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych,
3) adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne,
4) adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają,
5) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych,
6) numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają,
7) dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia,
8) kwotę wnioskowanego wsparcia,
9) dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem, w tym markę, model i rodzaj napędu,
10) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują oni działalności gospodarczej,
11) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
12) podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.
Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna lub osoby fizyczne łożyły oświadczenie, w którym zobowiązały się:
1) do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
2) że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
3) do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.
W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, wsparcie wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Zarządzającego.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.