Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Dofinansowanie studiów pracownika, a zwolnienie z podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca może przyznać pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia takie jak pokrycie opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki czy nocleg.

Kiedy dofinansowanie studiów pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

W przypadku, gdy pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika wysyła go na studia mające na celu dokształcenie go w zakresie jego wiedzy i umiejętności będzie to wypełniało przesłanki podnoszenia kwalifikacji zawodowych w myśl art. 1031-1036 Kodeku Pracy. Oznacza to, że będzie to „podnoszeniem kwalifikacji zawodowych”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wole od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Użyte w wyżej cytowanym przepisie sformułowanie „wartość świadczeń przyznanych” nie wskazuje konkretnie jakie świadczenia miał na myśli ustawodawca. Oznacza to, że do tego katalogu można zaliczyć pokrywanie przez pracodawcę między innymi opłat za przejazdy, noclegi czy też dofinansowanie czesnego związanych z odbywaniem studiów mających na celu rozwinięcie wiedzy w zakresie wykonywanej przez pracownika pracy. Powyższe zostało potwierdzone między innymi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 2 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-246/15/MD wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Co wyłącza możliwość zwolnienia od opodatkowania dofinansowania kształcenia pracownika?

Warto podkreślić, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa powyżej dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji wymaga spełnienia dodatkowej przesłanki, którą jest istnienie związku pomiędzy kierunkiem kształcenia pracownika, a jego zakresem obowiązków w pracy. Takie twierdzenie zostało sformułowane między innymi w wyżej przytoczonej interpretacji indywidualnej, w której to organ podatkowy zaznaczył, że „sfinansowanie przez Wnioskodawcę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, kosztów kursów językowych, odbywanych z inicjatywy (i za zgodą) pracodawcy, przy jednoczesnym związku zdobywanej wiedzy czy umiejętności z zakresem obowiązków pracownika (aktualnych jak również w przyszłości), stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy”.
Oznacza to, że zwolnieniu będzie podlegać tylko ten przychód pracownika wynikający z otrzymanych świadczeń związanych z jego kształceniem, jeżeli pogłębianie wiedzy pracownika jest ukierunkowane na zakres jego obowiązków pracowniczych.

Czy wydatki na dofinansowanie kształcenia pracownika mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wymienił kosztów finansowania kształcenia pracownika jako wyłączonych od kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 23 u.p.d.o.f,. W związku z powyższym należy przyjąć, że jeżeli wydatek ten jest racjonalny i związany ze zdobywaniem przez pracownika umiejętności potrzebnych do wykonywanej przez niego pracy należy uznać go za koszt uzyskania przychodu.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.