Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czy zakup gruntu może być formą realizacji ulgi mieszkaniowej?

Na czym polega ulga mieszkaniowa?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Powyższe oznacza, że jeżeli w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik kwotę ze sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe (np. nowe mieszkanie), to będzie zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe powinny być odpowiednio udokumentowane dla celów dowodowych.

Czy zakup gruntu wpisuję się we własne cele mieszkaniowe podatnika?

W kontekście powyższego pytania, analizując ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zwrócić uwagę na art. 21 ust. 25- 30. W powyższych przepisach wskazano listę wydatków na własne cele mieszkaniowe, które uprawniają do zwolnienia. Wśród nich wymieniono wydatki na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (trzech lat), grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.
Powyższe oznacza, że istotne znaczenie dla możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej przy zakupie gruntu ma jego budowlany charakter.

W jaki sposób udowodnić przed organem podatkowych „budowlany” charakter zakupionego gruntu?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie należy przeanalizować wydane w tym zakresie orzeczenia i pisma urzędowe. Potwierdzeniem „budowlanego” charakteru takiego gruntu powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja w przedmiocie warunków zabudowy. Powyższa teza znalazła aprobatę między innymi w Interpretacji Indywidualnej z dnia 31 października 2017 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP3-3.4011.328.2017.2.LZ, w której organ podatkowy stwierdza: „zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowe znajdują się na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz, że celem zakupu udziału w nieruchomości gruntowej byłoby umożliwienie wybudowania na niej budynku mieszkalnego w przyszłości, który zaspokajałaby jej potrzeby mieszkaniowe, należy stwierdzić, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie uprawniało Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”. W podobnym tonie wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 marca 2013 r., sygn. I SA/Po 948/12, który stwierdził, że „Z przedstawionej regulacji wynika jednoznacznie, że warunkiem zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jest jego wydatkowanie na ściśle określony w ustawie cel, w tym m.in. na nabycie w kraju gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego. Przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego nie może wynikać wyłącznie z zamiarów nabywającego ten grunt podatnika, ale o przeznaczeniu takim decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku natomiast jego braku na przeznaczenie gruntu wskazuje decyzja w przedmiocie warunków zabudowy.”.

Odnosząc się do powyższego tematu należy stwierdzić, że możliwości wydatkowania pieniędzy w ramach ulgi mieszkaniowej nie ograniczają się tylko do zakupu kolejnego mieszkania. Jeżeli więc nie jesteś pewien, co może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, lub także nie wiesz czy wydatek ten jest w odpowiedni sposób udokumentowany, skonsultuj się z naszymi doradcami, którzy chętnie udzielą Ci pomocy w tym zakresie.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.