Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czy wydatki związane z profilaktyką przeciwko koronawirusowi mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów?

W związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce pracodawcy obowiązani byli wprowadzić szczególne środki ostrożności mające na celu zapobieganie zarażeniom w miejscu pracy. Wdrożenie niektórych z nich wymagało zaangażowania środków finansowych. Czy w związku z tym wydatki te będą mogły zostać uznane przez podatników za koszty uzyskania przychodów?

Obowiązki pracodawcy w obliczu koronawirusa

Co do zasady obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom higienicznych warunków pracy z czym wiąże się np. dostępność mydła i wody. W obliczu namnażających się przypadków zarażenia koronawirusem specjaliści nakazują jak najczęstsze mycie rąk najlepiej przy użyciu mydła i wody lub preparatów odkażających zawierających alkohol. Do innych obowiązków pracodawców w tym zakresie należy między innymi:
-reagowanie w przypadku wystąpienia u pracownika objawów zarażenia koronawirusem, to oznacza że pracodawca powinien zachęcić pracownika, by na czas choroby nie pojawiał się w miejscu pracy i zamiast tego udał się do lekarza. W przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się leczeniu i nadal będzie przychodził do miejsca pracy, pracodawca może odmówić dopuszczenia go do pracy oraz w niektórych przypadkach wysłać takiego pracownika na obowiązkowe badania okresowe,
-jeżeli pracodawca ma taką możliwość, w celach profilaktycznych może zarządzić wykonywanie przez pracowników pracy zdalnej mającej na celu ograniczenie ryzyka zarażenia (art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
-pracodawca może również zarządzić dezynfekcję pomieszczeń biurowych i części wspólnych oraz zapewnić specjalne środnik antybakteryjne i odkażające,
-pracodawca może wydać zakaz odbywania podróży służbowych w rejony świata, gdzie ryzyko zarażenia jest wysokie, ponadto pracownik ma prawo odmówić odbycia takiej podróży,
-w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

Wydatki na środki higieniczne, a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zakup środków higienicznych i odkażających pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel są uznawane jako realizacja podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia biura. Organy podatkowe nie ograniczają zaliczania do kosztów uzyskania przychodów mydła czy ręczników kupowanych przez firmy.