Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Co grozi za brak zapłaty w Split Payment?

Przepisy dotyczące mechanizmu podzielnej płatności obowiązują już od 1 listopada 2019 roku. Sankcje z tytułu niezastosowania się do nowych przepisów mogą dotknąć zarówno sprzedawcę towarów i usług jak i nabywcę.

Sankcje za niezastosowanie mechanizmu podzielnej płatności po stronie sprzedawcy

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług faktury powinny zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Ponadto z przepisu art. 106e ust. 12 u.p.t.u. wynika, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Brak wskazania informacji na fakturze o obowiązkowym mechanizmie podzielnej płatności można skorygować.

Należy również zaznaczyć, że nieoznaczenie faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie przesądza o braku obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W myśl art. 106e ust. 13 u.p.t.u. – przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zatem samo błędne oznaczenie faktury nie musi w każdym przypadku prowadzić do negatywnych konsekwencji w postaci sankcji. Sprzedawca, który wystawił nieoznaczoną fakturę nie poniesie dodatkowych konsekwencji jeżeli nabywca faktycznie zapłaci za tę fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.

Sankcje za niezastosowanie mechanizmu podzielnej płatności po stronie nabywcy

Co do zasady, w przypadku niezapłacenia za fakturę, która powinna być rozliczona w split payment z zastosowaniem tego mechanizmu, a której wartość przekracza 15 tys. naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. (art. 108a ust. 7 VAT). W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.
Jednak od tej zasady istnieje wyjątek. Zgodnie bowiem z art. 108a ust. 8 ustawy o VAT przepisu ust. 7 (dotyczącego 30 % sankcji) nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona bez zastosowania split payment. Oznacza, to że jeżeli otrzyma się od usługodawcy potwierdzenie rozliczenia podatku wynikającego z faktur to dodatkowe sankcje nie wystąpią.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.