Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Abonament RTV za radio w samochodzie firmowym

Posiadanie w firmie samochodu służbowego rodzi wiele obowiązków i dodatkowych wydatków. Oprócz opłacenia przeglądu, ubezpieczeń i kosztów codziennej eksploatacji, przedsiębiorcy często zapominają o uregulowaniu abonamentu RTV za radio znajdujące się w pojeździe.

Konieczność zapłaty abonamentu nie jest uzależniona od korzystania z odbiornika

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność oraz przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy, wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Jak wskazano w art. 2 ust.2 ustawy o opłatach abonamentowych, domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Istotne postanowienia w umowie leasingowej

Przy obowiązku rejestrowania odbiorników i uiszczania opłaty abonamentowej warto zaznaczyć, że niektórzy leasingodawcy w umowach leasingu przerzucają ten obowiązek na leasingobiorców. Warto więc przeanalizować postanowienia umowne w tym zakresie.

Wysokość opłaty abonamentowej

Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r. opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiofonicznych w roku kalendarzowym 2021 w wysokości 7,50 zł za jeden miesiąc.
Wyżej wskazane rozporządzenie przewiduje również zniżki w przypadku dokonania płatności za klika miesięcy z góry. W takim przypadku wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych w roku kalendarzowym 2021, po uwzględnieniu zniżek kształtuje się następująco:
-14,60 zł za dwa miesiące,
-21,60 zł za trzy miesiące,
-42,80 zł za sześć miesięcy,
-81,00 zł za rok kalendarzowy.
Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc jest wydawane co roku. Opłaty, które będą obowiązywać w 2022 można znaleźć w nowym rozporządzeniu dostępnym po adresem:

https://rtv.poczta-polska.pl/pdf/D2021000101401.pdf