Jak korzystnie podatkowo sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

Podatnicy sprzedając mieszkanie obciążone kredytem nie zawsze zwracają uwagę na konsekwencje podatkowe, jakie mogą być następstwem niewłaściwie dokonanej transakcji. Często przy podpisywaniu sporządzaniu aktu notarialnego można spotkać się z poniższym sformułowaniem: „Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób: 1.  Kwotę ……………. zł (słownie: …………………… złotych) Kupujący zapłaci przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela hipotecznego, to jest Banku, o numerze ………………………..……………………… – … Czytaj dalej Jak korzystnie podatkowo sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?